ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

                                               BUWALDA CLASSIC MUSIC

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 

1.1           Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die            tot stand komt tussen Buwalda Classic Music (hierna te noemen: “BCM”) en degene die een toegangsbewijs    bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze     overeenkomsten tot stand komen via een door BCM voor het betreffende evenement ingeschakelde officiële                 (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”). .

 

1.2           Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/ of andere

                manifestaties in de ruimste zin des woords.

 

1.3           Onder plaats waar het evenement wordt gehouden,, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de           feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen. Ruimten, velden etc. eromheen, die deel            uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

 

1.4           De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand         gewezen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst / toegangsbewijzen

 

2.1           De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen BCM en de klant komt tot stand op het moment      dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij BCM dan wel een door BCM ingeschakeld          (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

 

2.2           Een toegangsbewijs kan enkel bestaan uit een door of vanwege BCM verstrekt document.

 

2.3           Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

 

2.4           De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van BCM. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op  het   bijwonen van het evenement. Allen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als   eerste toont bij       de aanvang van het evenement krijgt toegang. BCM mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook        de rechthebbende daarop is (de klant is). BCM is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen andere                 controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door              BCM dan wel door een BCM ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt toegangsbewijs.

 

2.5           Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het             risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

 

2.6           Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen of bij BCM garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust bij de klant.

 

2.7           De door BCM meegestuurde factuur dient binnen zeven werkdagen te worden voldaan.

 

Artikel 3 – Overige verplichtingen van de klant

 

3.1           De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens           het evenement en zolang hij zicht op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt.

                Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement gehouden wordt              gehouden, het personeel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

 

3.2           Registratie van het evenement en welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken              van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-       boekje), posters en andere drukwerken, tenzij hier door BCM uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

 

3.3           De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van BCM, de exploitanten van de            plaats waar het evenement wordt gehouden, diens personeel en/of andere bevoegden.

 

Artikel 4 – Rechten van BCM

 

4.1           Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals benoemd in deze algemene                voorwaarden is BCM gerechtigd de koop te ontbinden of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te           weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder     begrepen administratiekosten) aan BCM, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan.

 

4.2           BCM behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats          waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien BCM dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

 

4.3           Indien er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is BCM gerechtigd de houder van dit                toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. de houder      aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

 

4.4           De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) BCM is gerechtigd beeld-, en/of geluidsopnamen te (laten) maken.           Personen die in opnamen voorkomen kunnen geen recht doen laten gelden op enige vergoeding.

 

Artikel 5 – Overmacht

 

5-1          In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede inbegrepen ziekte en/of               afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft BCM het recht het           evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

 

5.2           Indien het evenement als gevolg van overmacht door BCM wordt geannuleerd, zal BCM uitsluitend              verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs,                ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen                vier weken  na geannuleerde datum plaats bij een  (voor)verkoopadres, na overhandiging door de    klant aan dit           (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement.        Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op       (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

5.3           Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmand door BCM wordt verschoven naar een andere            datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de     klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs    in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld,     ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald.  Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien       de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. In dien het   evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde      vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier              weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een            eerder datum dan vermeldt op het toegangsbewijs vervalt                het recht van de klant op teruggaven van de vergoeding       als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs,       inlevert bij een (voor)verkoopadres. Administratiekosten of overige schade zullen nooit worden vergoed. Ook kan      de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid BCM

 

6.1           BCM is uitsluiten aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is     van een aan BCM toe te rekenen tekortkoning. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade         waartegen BCM is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

                a) gevolgschade

                b) immateriële schade

                c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van BCM

 

6.2           Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de       klant voor eigen risico, in die zin dat BCM geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door             genoemd betreden of bijwonen.

6.3           BCM zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden             uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor        voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

 

6.4           BCM is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het        toegangsbewijs.

 

Artikel 7 – Slotbepalingen

 

7.1           Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en BCM bestaat is het          Nederlands recht van toepassing.

 

7.2           Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen BCM en de klant of  enige                 overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te      Zwolle. BCM is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.